Vlaamse opleiding

Het Vlaams plan voor cultuur

Cultuurplan van de Vlaamse regering

De Vlaamse regering presenteert een nieuw politiek plan voor de jeugd. Met name de rechten van kinderen en jongeren op het gebied van cultuur zijn in het project geïntegreerd om gelijke kansen te garanderen.

Het doel: meer doen dan woorden op een stuk papier

Al deze doelstellingen, indicatoren, projecten en processen vormen de rechten van Vlaamse jongeren en kinderen op politiek vlak. De Vlaamse overheid is nu verantwoordelijk voor de effectieve uitvoering van dit plan en moet na twee jaar tussentijdse rapporten publiceren. Dit maakt aanpassingen op de middellange termijn mogelijk. Aan het einde van het mandaat van de regering zal een eindrapport worden opgesteld.

Precairheid

De kloof overbruggen

Kinderen en jongeren die in armoede leven, ervaren op veel gebieden de kloof met hun leeftijdsgenoten. Door ons te richten op kinderen en jongeren in armoede, moeten we iedereen gelijke kansen geven. Het is belangrijk om hen de kans te geven om deel te nemen aan alle aspecten van de samenleving. De Vlaamse overheid wil deze kloof helpen dichten. Dit vraagt ​​om een ​​structurele en integrale aanpak die past in de context van het gezin en de omgeving.

Speciale aandacht schenken aan scholen

De school is een plek waar gelijke kansen het meest aanwezig zijn. Inderdaad, ongeacht het sociale niveau van het kind, hij zal dezelfde opvoeding krijgen als een ander. Daartoe zet de Vlaamse overheid in op ouders en lokale netwerken (buurtverenigingen, enz.) om het belang van school te promoten.

School als springplank naar het beroepsleven

De Vlaamse Regering werkt aan een nieuw systeem van werken en leren. Het is van plan gebruiksvriendelijk onderwijs en leren op de werkplek te bevorderen. Het doel is te komen tot een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Na een gefundeerde studie- en beroepskeuze begint men vanaf de school beroepsvaardigheden te ontwikkelen en studenten tijdig te informeren over de arbeidsmarkt. Zo voorkomen we dat jongeren hun schoolloopbaan beëindigen zonder diploma of getuigschrift.

Duurzaamheid

Verklein de ecologische voetafdruk

Duurzaamheid is een wisselwerking tussen ecologisch, sociaal, mondiaal en economisch. In dit beleidsplan benadrukt de Vlaamse regering de ecologische component. Kinderen en jongeren kunnen zelf actief bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Verschillende maatschappelijke actoren spelen een rol.

Evolutie van kinderen in een gezonde omgeving

Kinderen en jongeren hebben het recht om op te groeien in een gezonde omgeving. Deze aanpak hanteren we in verschillende vormen. Monitoring kan leiden tot actieplannen. Duurzaam bouwen, renoveren en wonen worden geraakt. School is ook een belangrijke omgeving waar kinderen en jongeren veel tijd doorbrengen. Het creëren van een gezond binnenklimaat is essentieel. Een groene speeltuin kan alleen maar motiverend en leuk zijn.

Jong zijn

Om te kunnen evolueren in je gezonde omgeving, ongeacht je leeftijd.

Natuurlijk je plaats maken

Kinderen en jongeren hebben hun plek in Vlaanderen. De Vlaamse overheid is zich ervan bewust dat jong zijn en opgroeien, met respect voor elkaar, essentieel is. Ze willen kinderen en jongeren de kans geven om zichzelf te zijn en zich te uiten in de samenleving.

Beperk de regels

De Vlaamse overheid probeert de regelgeving die kinderen en jongeren ervan weerhoudt om initiatieven te nemen, terug te dringen. Administratieve vereenvoudiging moet jeugdwerkers in staat stellen zich op hun werk te concentreren in plaats van verstrikt te raken in lastige regelgeving. Daarvan profiteren ook de jongeren, vooral bij de organisatie van evenementen.De Vlaamse Regering probeert zelf de nieuwe regelgeving zo aan te passen dat ze zo goed mogelijk aansluiten bij de belangen van kinderen en jongeren.

Werkgelegenheid

Persoonlijke ondersteuning met de jongerengarantie.

We willen alle jongeren ondersteunen bij het ontwikkelen van een duurzame carrière door een aantal gerichte projecten uit te voeren. Wij richten ons op schaarste opleidingen en werkervaringstrajecten.
Planning De Vlaamse Dienst voor Werkgelegenheid en Beroepsopleiding (VDAB) wil
jongeren zo snel mogelijk naar een duurzame tewerkstelling te begeleiden.
Hierbij ligt de focus op middelbaar opgeleide jongeren.

Mobiliteit

U kunt zich veilig en zorgeloos verplaatsen.

Overal naartoe kunnen gaan

De Vlaamse overheid wil de positie van jonge verkeersdeelnemers in het verkeer versterken. Jongeren moeten volwaardige spelers in het wegverkeer kunnen worden. Ze moeten zich gemakkelijk kunnen verplaatsen waar en wanneer ze willen. Uitgangspunt van dit concept is het ontwikkelen van lopen, fietsen en openbaar en eigen vervoer.

Beweeg meer en leer meer

Als u meer weet over hoe u zich in het verkeer moet gedragen, heeft dit gevolgen voor uw mobiliteit. De Vlaamse overheid plant verschillende acties rond verkeers- en mobiliteitseducatie. Deze zullen plaatsvinden op scholen en via verenigingen en zullen de vorm aannemen projecten en getuigenissen.

Behuizing

Het is absoluut noodzakelijk om de inspanningen voort te zetten om de belemmeringen voor de toegang tot huisvesting weg te nemen. De overheid in Vlaanderen onderneemt stappen om deze barrières voor beide kanten verder weg te nemen: huurders en verhuurders/verhuurders. We moeten nog ondersteuning bieden op de particuliere huurmarkt en een globale aanpak van de woningmarkt aanpakken. De regeling heeft tot doel een aantal drempels weg te nemen door het toekennen van een huurtoeslag, maar ook om het voor lange termijn huurders makkelijker te maken om online een huurwaarborg te krijgen.

Ontwikkel een visie voor de toekomst

Na de staatshervorming heeft de Vlaamse Regering een aantal kansen gekregen om een ​​sterkere oriëntatie op de woningmarkt te bieden. Bij het uitwerken van een woonbeleidsplan voor Vlaanderen betrekken we kinderen, jongeren en jongerenorganisaties.

Jeugdwerkloosheid terugdringen

De jeugdwerkloosheid in Vlaanderen is hoger dan de totale werkloosheid. De situatie van laagopgeleide jongeren en met name jongeren van allochtone afkomst is niet rooskleurig. Voor meer succes moet het werkgelegenheidsbeleid op school beginnen. Veel te veel jongeren verlaten het onderwijs zonder diploma of getuigschrift en ondervinden moeilijkheden op de arbeidsmarkt.

Onderwijs

Leren op de werkplek

De Vlaamse overheid wil van leren en werken een volwaardig proces maken. en positief. Het doel is te zorgen voor een betere overgang naar de arbeidsmarkt door:
het leersysteem versterken. Daartoe moet een kader worden gecreëerd voor alle vormen van leren op de werkplek.

Een leergebied dat voortdurend in ontwikkeling is

De Vlaamse overheid wil de ontwikkeling van leerzones verder stimuleren. De lokale realiteit dient als uitgangspunt. Ook is samenwerking mogelijk met meerdere partners, zoals jeugd, welzijn en sport om iedereen in een gebied te laten floreren.

Cultuureducatie

Laat talenten tot bloei komen

We willen de talenten van kinderen en jongeren laten bloeien. Het bevorderen van verschillende vormen van jeugdcultuur is essentieel, omdat cultuur bijdraagt ​​aan identiteitsontwikkeling, behoeften stimuleert en een bredere kijk op de wereld biedt. Dit omvat ook het recht op gratis culturele en artistieke activiteiten. De Vlaamse Regering wil een voldoende aanbod garanderen en ervoor zorgen dat kinderen en jongeren hun eigen kunst en hun eigen cultuur kunnen creëren.

Ontdek de cultuur

De Vlaamse Regering wil meer kinderen en jongeren aanmoedigen om verschillende soorten cultuur te ontdekken. Het doel is om culturele bronnen te diversifiëren voor meer diversiteit. Ook cultuureducatie moet een groter bereik krijgen. Hiervoor bestaan ​​subsidies voor een groot aantal gewassen. Bepaalde doelgroepen krijgen extra aandacht: jonge kinderen, kinderen en jongeren in de bijzondere jeugdzorg en andere kansengroepen.

Leren

Cultuureducatie is belangrijk, het bewaken en verbeteren van de kwaliteit ervan is essentieel, zoals bijvoorbeeld voor het behoud van het erfgoed van kerken. Daarom is het nodig om aandacht te besteden aan de training en opleiding van mentoren, vrijwilligers in niet-formele leeromgevingen.

Aanmaken

Kinderen en jongeren interesseren en een plek geven voor persoonlijke ervaringen Focussen op ontwikkeling in hun vrije tijd en het ondersteunen van toptalenten in hun ontwikkeling vraagt ​​continue inspanningen. Daarom verdient het veel aandacht. We kennen kunst op hoog niveau toe aan jonge talenten om hen enerzijds in staat te stellen hun diploma te behalen en anderzijds hun hoge artistieke ambities waar te maken. Met de Week van de Amateurkunst staat deze rijke regio van Vlaanderen in de kijker.

Schuiven naar boven