Over Vormingplus

U bent hier

Home > Over Vormingplus

13 Vormingplus-centra

13 Vormingplus-centra vormen volwassenen in de vrije tijd. De programma’s en activiteiten die Vormingplus aanbiedt staan open voor iedereen. Naast deze cursussen zijn we actief in projecten. Meer uitleg over de Vlaamse Vormingplus-centra vind je op de portaalwebsite www.vormingplus.be.


Vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen

Vormingplus Volkshogeschool Midden en Zuid West-Vlaanderen bevindt zich in de Wandelweg 11, aan de achterkant van het station te Kortrijk.  Het huis is de uitvalsbasis voor onze werking in het midden en zuiden van de provincie West-Vlaanderen (regio Kortrijk-Roeselare-Tielt). Vormingplus is een pluralistisch open huis en werkt samen met tal van organisaties.  

Contacteer de medewerkers van Vormingplus MZW.

Download hier ons logo


Het dna van Vormingplus MZW

Vormingplus Mzw vormt mensen in Midden en Zuid-West-Vlaanderen. Volgende elementen zijn hierbij onderscheidend:

 • Sociaal leren

Met ons vormingswerk scharen we ons in de traditie van het sociaal-cultureel werk. Het groepsgebeuren en ontmoeting staan centraal. Deelnemen moet zoveel als mogelijk leiden tot interactie en deelhebben.

 • Pluralistisch

Vormingplus MZW is niet neutraal, wel pluralistisch. We laten verschillende stemmen aan het woord en zoeken de kleur op in onze samenleving. We vermijden de echokamer van de consensus onder gelijkgezinden, maar creëren een plek waar respectvolle dissensus mogelijk is.

 • Kritisch

Vormingplus werkt mee aan een rechtvaardige maatschappij die kansen geeft aan iedereen. Vormingplus versterkt deelnemers in hun kritisch vermogen. 

 • Informeel

We maken samen leren aangenaam door een informele aanpak. Vormingplus creëert veilige, boeiende en aangename contexten voor leren, dialoog en ontmoeting. 

 • Regiospecifiek

We werken complementair en in synergie met andere partners in de regio. We vullen aan en we vullen in, maar telkens met een meerwaarde. We laten ons inspireren door de kwesties die leven in onze regio en zoeken daarvoor actief naar inspiratiebronnen. Het nieuwe middenveld en groeiende alternatieven krijgen hierbij onze prioritaire aandacht.

 • Geëngageerd

Wij engageren ons naar deelnemers en naar een context. Een traject met een groep is niet vrijblijvend. Wij beogen een duurzaam effect. Het werk stopt niet op het einde van de cursus of het project.

 • Betaalbaar

Het moet voor iedereen mogelijk zijn om deel te nemen aan onze activiteiten. Daarom zorgen we ook dat de financiële drempel zo laag mogelijk is voor iedereen. En voor kwetsbare groepen maken we die drempel nog lager. 

 • Inclusief

Wij zijn er ons tegelijk van bewust dat er nog veel andere drempels zijn om deel te nemen aan de samenleving. Met vorming, beweging en structurele signalen willen wij ervoor zorgen dat meer mensen dat kunnen.


Toekomst maken - beleidsplan 2016-2020

Een volkshogeschool die verweven is met de regio, die inspeelt op actuele maatschappelijke kwesties en die zich engageert om duurzame alternatieven te verkennen. Dat is het streefbeeld van Vormingplus Midden en Zuid-West-Vlaanderen voor de komende beleidsperiode. 

Het politieke: de wenselijke toekomst

Vormingplus kiest er voor om een geëngageerde volkshogeschool te zijn, en laat dit blijken in haar beleidskeuzes. Dit vraagt een re-politisering van het vormingswerk. Deze volkshogeschool wil zich niet inlaten met ‘politiek’, maar des te meer met het ‘politieke’. Wij willen met vele partners het debat voeren over de wenselijke toekomst en mensen vormen om toekomstvaardig te worden. 

Toekomstvaardig worden

Vormingplus Midden en Zuid-West-Vlaanderen wil zich nadrukkelijk bezig houden met de maatschappelijke kwesties van vandaag.  “Om toekomstvaardig te worden, is er terug nood aan diepgaande debatten en leerrijke dialogen. Daarvoor hebben we nood aan nieuwe publieke ruimtes, waar burgers hun verhalen over toekomst kunnen delen en uitwisselen. Deze nieuwe ontmoeting rond de gezamenlijke toekomst leidt tot de vorming van nieuwe politieke gemeenschappen, los van je achtergrond”, zei Dirk Holemans Van denktank Oikos bij de viering van tien jaar Vormingplus Gent-Eeklo. Een terechte opdracht, die we graag opnemen met Vormingplus Midden en Zuid-West-Vlaanderen.

Klemtonen voor de beleidsperiode 2016-2020

Vormingplus Midden en Zuid-West-Vlaanderen wil in de komende beleidsperiode doorheen de werking bijzondere klemtonen leggen. Deze klemtonen worden gelegd in de organisatie en de werking: het cursusaanbod en de projecten. 

 • Het cursusaanbod van Vormingplus wordt gepresenteerd in luiken: maatschappij en milieu, kunst en cultuur, persoon en relatie, filosofie en zingeving, digitaal en media.
 • Naast dit thematisch cursusaanbod doet Vormingplus aan vormingswerk via projecten. Deze projecten zijn in tijd afgebakend en zijn gericht op een specifiek doel. 

De klemtonen voor beleidsperiode 2016-2020 zijn te lezen als programma’s, die de hele organisatie en werking doorsnijden en kaderen:

 • Mediawijsheid: Digitale hefbomen en mediawijsheid maken actief burgerschap mogelijk. Digitale middelen worden consequent ingezet als middel en methodiek voor vormingswerk.
 • Kansengroepen: Vormingplus vormt mensen in armoede, maakt hen sterker en geeft hen een stem.
 • 'Confutuur': Vormingplus organiseert in partnerschap met middenveldorganisaties een toekomstverkenning rond actuele maatschappelijke kwesties (confutuur.be)
 • Transitie: Vormingplus initieert en ondersteunt denken en werken rond transitie in Midden en Zuid-West-Vlaanderen en wil pionieren rond innerlijke transitie en sociale duurzaamheid.
 • Diversiteit: Vormingplus stimuleert de interculturele dialoog als basis voor wederzijdse verrijking en integreert etnisch-culturele diversiteit in haar werking.
 • Actuele maatschappelijke kwesties: Vormingplus onderzoekt samen met partners en cursisten actuele maatschappelijke kwesties via informatie, duiding, oriëntatie, actie en beweging (lees over wat ons boeit op detoekomstmakers.be
 • Innoveren: Vormingplus innoveert in haar methodieken en partnerschappen via kennisuitwisseling en experiment.

Vormen, verbinden en toekomst kijken

Vormingplus wil deze inhoudelijke werking realiseren door ook in haar manier van werken duidelijke klemtonen te leggen. Ons vormingswerk is betrokken, verdiepend, biedt meerwaarde en is kritisch. Vormingplus wil in dialoog naar de toekomst kijken, op zoek naar duurzame alternatieven, op zoek naar nieuw burgerschap. Vormingplus wil als organisatie verbinden en thematisch integreren. Dat doet ze door als een open partner in de regio met velen samen te werken.